Unicode.ge
0
იტვირთება...
ვებ-გვერდი
computing.tsu.ge - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება
გამოქვეყნების თარიღი
- July 23 2019
პროექტები

computing.tsu.ge - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება

computing.tsu.ge  არის თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების ვებ-გევრდი.

კომპანია უნიკოდის მიერ ვებ-გვერდისთვის შეიქმნა ვებ-გვერდის FRONT-END, ძრავი და მართვის პანელი. ვებ-გვერდი დაწერილია laravel-ზე.

 
ნახვა
დახურვა